Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2011. különszám | special issue

 

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

TANULMÁNYOK | STUDIES

SZÉKELY Csaba Gazdaságfejlesztés a reformkorban és a XXI. században
Economic Development at the Beginning of the 19th Century and in Our Days
TAKÁCS István – BARANYAI Zsolt – LIEBMANN Lajos – TAKÁCSNÉ GYÖRGY Katalin A közvetlen külföldi tőkebefektetések súlypontváltozásai az ezredfordulón
Changes in Focus of Foreign Direct Investments at 2000’s
BARTAKOVICS Gábor Az Egyesült Államok és az Európai Unió pénzpiaci szabályozásának összehasonlítása a gazdasági válság kialakulására tekintettel
A Comparison of the Financial Regulations of the United States and of the European Union with Regards to the Formation of the Economic Crisis
KONECSNY Jenő – HAVAY Dóra A kockázatitőke-befektetések jelentősége Magyarországon a statisztikai adatok tükrében
The Importance of the Private Equity Investments in Hungary from the Aspect of Statistics
BORSZÉKI Éva – VÉGH Klaudia A pénzügyi-gazdasági válság hatása az ingatlan befektetési alapokra
The Impact of the Financial-Economic Crisis on Real Estate Investment Funds
DUNAY Anna –
FODOR Zita –
ILLÉS B. Csaba
A kis- és középvállalkozások e-banking szokásai
E-banking Habits of Small and Medium Enterprises
HETE Gabriella – SZABÓ Gábor Csaba Versenyképesség, innováció. Fejlesszük tovább minőségrendszereinket!
Competitiveness, Innovation. Improve Our Quality Systems!
CSEPETI Ádám A Miles és Snow-féle stratégiai alkalmazkodási tipológia teljesítményvonatkozásai
The Performance Implications of the Miles and Snow Strategic Adaptation Typology
EGYED Krisztián A turizmusirányítás szervezetfejlesztési kérdései Hévízen
Issues Concerning Organisation Development of Tourism Management in Hévíz
KISS Danuta Stanislawa A társadalmi fejlődés, az információs műveltség és a könyvtár kapcsolata
Correlations Between the Social Development, the Information Literacy and the Library
BUDAY-SÁNTHA Andrea „Jog, Világ, Stádium” – A kommunikációs jog világszintű fejlődésének stádiumai
“Law, Word, Stages” – Stages of the Woldwide Development of Communication Law

 

ISSN 0865 7823

Kiadja | Publisher:
Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó | University of West Hungary Press
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
SZÉKELY Csaba