Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2016/3.

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

TANULMÁNYOK | STUDIES

DURGULA Judit – FÁBIÁN Attila Lámfalussy Sándor életútja és munkássága
Life and achievements of Alexandre Lamfalussy
KOVÁCS Levente A magyar bankszektor Európában
The Hungarian Banking Sector in Europe
JUHÁSZ Zita – KOVÁCS Róbert A banki kockázatmenedzsment új irányai a hazai és a nemzetközi gyakorlatban
New Trends of Banking Risk Management in International and Domestic Practice
SZÉLES Zsuzsanna – PATAKI László – FÓRIÁNNÉ HORVÁTH Margit A bázeli tőkeszabályozás múltja, jelene és jövője
The History, Present and Future of the Basel Bank Regulation
KOVÁCS Tamás – SZÓKA Károly Belső kontrollfunkciók a pénzügyi intézményekben – szabályozás és annak felépítése Magyarországon
Internal Control Functions in Financial Institutions – laws and regulations in Hungary
KENYERES Sándor – VÁGYI Ferenc Róbert – VARGA József A számvitel és az adózás szerepe a globalizált világgazdaságban
Accounting and Taxation in the globalized World Economy
SZÉLES Zsuzsanna – AMBRUS Rita – TÓTHNÉ SZABÓ Erzsébet Számviteli és adózási szabályozás a hazai K+F tevékenység elszámolásában
Accounting and Taxation Regulation at the Hungarian R&D Process
KATITS Etelka – VARGA Eszter – KUCSÉBER László Zoltán – CZIRÁKI Gábor Az innováció, az M&A és a portfoliómenedzselés, avagy a vállalati növekedés útjai
The Innovation, M&A and Portfolio Management or Corporate Growth’s ways

 

ISSN 0865 7823

Kiadja | Publisher:
Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó | University of West Hungary Press
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
SZÉKELY Csaba