DOI: 10.21637/GT.2014.1.03.

Ökorendszerek versus gazdasági rendszerek: egyensúlyi rendszerek?

Ecological systems versus economic systems: equilibrium systems?


GILÁNYI Zsolt


A modern közgazdaságtanra meghatározó hatással voltak a termé-szettudományos eredmények. A közgazdászok a természettudományokhoz hasonló matematikai formában megfogalmazható általános törvényszerűségek feltárására törekedtek a gazdaság területén is. Ez a törekvés azt eredményezte, hogy a modern közgazdaságtanban eluralkodó elmélet, az általános egyensúlyelmélet a statikus termodinamika matematikai eszköztárát és módszertanát vette át. A gazdasági ingadozások azonban új párhuzamokra irányították rá a figyelmet: az ökológiai rendszerek egyensúlyi pályáinak mintázatára. A gazdasági rendszerek pályáinak meghatározására minden bizonnyal félrevezető mind a termodinamikai, mind az élő rendszerekkel vett párhuzam. Ugyanis a modern gazdasági rendszerekben növekedési kényszert figyelhetünk meg: ellentétben a termodinamikai és az ökológiai rendszerekkel, a statikus, nulla növekedési pálya lehetetlen állapot; a nulla növekedés alternatívája a válság. Amennyiben tehát az egyensúlyi rendszer fogalmát úgy értjük, hogy elvben létezhet benne statikus egyensúly, akkor a modern gazdasági rendszer nem egyensúlyi rendszer.

KULCSSZAVAK: gazdasági gondolkodás, ökológiai rendszerek, matematikai módszerek, termodinamikai és ökológiai rendszerek

The findings of the natural sciences had a decisive impact on modern economics. Economists were aiming at discovering mathematically formulated general laws similar to natural sciences also in the field of economics. As a result, the theory dominating the modern economic thinking, the general economic theory had taken over the mathematical tools and methods of static thermodynamics. Economic fluctuations had drawn attention on other parallels: on the patterns of the equilibrium paths of ecological systems. Probably, in order to determine the equilibrium paths of economic systems, the parallels with thermodynamics as well as with ecological systems are misleading. Since, in modern economic systems we can observe a growth imperative: in opposition to thermodynamic and ecological systems, the static zero growth path is an impossible state; the alternative of zero growth is a crisis. Therefore, if we understand by the term equilibrium system, a system where static equilibrium is a possible state, the modern economic system is a disequilibrium system.

KEYWORDS: economic thinking, ecological systems, mathematical methods, thermodynamic and ecological systems


A tanulmány letöltése / Full text download