DOI: 10.21637/GT.2014.1.04.

Globális szintű (ökológiai) közjavak használatából fakadó externáliák következményei és szabályozása hazánkban

From the use of (ecological) Public Goods at the global level arising Consequences of Externalities and Control of our Country


HORVÁTH Csanád


A közjavaknak jól meghatározható tulajdon ságaik vannak. Leginkább a rivalizálás és kizárás tilalma köré csoportosulnak. A közjószágok fogyasztásából kezeléséből, fenntarthatóságából fakadó problémák nemzeti és nemzetközi megoldásokat egyaránt indukálnak. Nemzeti, mert egy adott országhoz tartozó, nemzetközi, mert valamennyi állam rendelkezik ilyen javakkal, és mert országokon átívelő, helyenként közös használaton, megegyezéseken, szabályokon alapulnak. A rossz gazdálkodás, káros túlfogyasztás, elővigyázatlanság externális folyamatokat is generál. Ezek nem piacon közvetített hatások. Itt keletkezik egy paradox helyzet, ugyanis a közjavak ugyan piaci kategóriák (mindenkit érintenek, nincs kizárás), bizonyos keretfeltételek között mindenki számára hozzáférhetők, nem rivalizálhatók etc., az externáliák pedig látens piaci kapcsolatok, kezdetben a „partnerség” sem ismert. Mégis összekapcsolt a két kör, mert az ember, mint ökológiai (és környezetét befolyásoló, átalakító) lény nem tudott a bekövetkező káros események előzményeiről, de hadd fordítsam meg, a környezet sem lett felkészítve a befogadásra, vagy nem lett figyelembe véve, hogy alkalmatlan a behatásokra és annak következményeire. Az ezekkel kapcsolatos aktuális hazai normákat, szabályozókat szeretném bemutatni, főleg figyelemfelkeltő szándékkal.

KULCSSZAVAK: közjó, túlfogyasztás, fenntartható megoldások

The public goods are well-defined properties. Mostly clustered around the rivalry and exclusion from the prohibition. The consumption of public good treatment of problems arising from sustainable solutions induce both national and international. National because of a particular country, international, because each state has such assets, such as cross-country and, sometimes based on common use, in understanding, rules. The mismanagement of damaging over-consumption, carelessness to generate (-) external processes. These are not market-mediated effects. Here arises a paradoxical situation, because the public goods the same market categories (affect everyone, no exclusions) are available to certain basic conditions for everyone etc. Externalities and latent market relations, the beginning of “partnership” is not known. Yet coupled the two circuits, because of the man as an environmental (and affecting the environment, converter) being not aware of the occurrence of damaging events antecedents of, but let me turn it over, the environment may not have prepared for the reception, or does not take into account that not suitable for influences and its consequences. The current national standards, regulators related ‘d like to introduce, especially awareness of intentions.

KEYWORDS: public good, over-consumption, sustainable solutions


A tanulmány letöltése / Full text download