DOI: 10.21637/GT.2014.1.06.

Az ökológiai innováció helyzete és jövője Magyarországon

The eco-innovation in Hungary – present and future


GÁSPÁR Gergely – KERESZTES Gábor


A XX. század végén és a XXI. század elején hangsúlyozottá vált, hogy a gazdaság, s főként a vállalati szektor egyik legfontosabb növekedési mozgatórugója az innovációs folyamatok sikeressége. Ezzel egy időben a modern gazdaságok számára új kihívás jelent meg, a fenntartható fejlődés megvalósítása, és a környezettudatosság növelése. A nemzetközi szervezetek és a kormányzatok egyre inkább motiválják az ökoinnovatív vállalkozások megjelenését politikájukkal, támogatásukkal, többek között az Európa 2020 Stratégia egyik prioritása is ezen folyamatok fejlesztése.
Tanulmányunkban arra kerestük a választ, hogy Magyarországon milyen mértékben és formában van jelen az ökoinnováció, és a jövőben milyen szignifikáns változások várhatók ezen a területen. Külföldi példák alapján elemezzük az innováció e speciális irányának kialakulását és elterjedését, majd vizsgálat alá vonjuk a hazai állapotokat. Figyelembe véve az Európa 2020 Stratégia vonatkozó célkitűzéseit, és Magyarország számára megfogalmazott ajánlásait, következtetéseket vonunk le a hazai ökoinnovációs folyamatok várható jövőjét illetően.

KULCSSZAVAK: innováció, öko-innováció, EU 2020 Stratégia, innovációs politika

In the late XX. and early XXI. Century the success of the innovation processes became one of the main drivers of the economy, especially in the corporate sector. Meanwhile a new challenge appeared for the economy: the implementation of the sustainable development, and the increase of the corporate environmental awareness. International organizations and national governments are motivating the eco-innovational enterprises with their politics, support (financial and non-financial). For example, the eco-innovation is one of the most important parts of the Europe 2020 Strategy.In our study, we are searching for the answer, which parts of the eco-innovation procedures are available in Hungary, and what kind of changes are expected int he future. The research analyzes the emergence of this special innovation form, based on foreign examples. With the EU 2020 Strategy in consideration, and focused on his recommendations for Hungary, we make some conclusions about the future of the Hungarian eco-innovation.

KEYWORDS: innovation, eco-innovation, EU 2020 Strategy, innovation politics


A tanulmány letöltése / Full text download